Port3n
E
123

System Zarządzania Treścią Port 3n

Port 3n – to Sy­stem Za­rzą­dza­nia Tre­ścią, któ­ry po­zwo­li Ci stwo­rzyć włas­ny blog, sklep, stro­nę fir­mo­wą czy szkol­ną. Sy­stem pra­cu­je w opar­ciu o ba­zę da­nych, w któ­rej gro­ma­dzisz wszyst­kie ele­men­ty (tek­sty, zdję­cia, itp.), któ­re chcesz wy­świet­lić na stro­nie.

Ma­jąc już wpro­wa­dzo­ne da­ne two­rzysz tzw. wi­do­ki (oczy­wi­ście mo­żesz sko­rzy­stać z wi­do­ków pre­de­fi­nio­wa­nych). Wi­do­ki są tek­sto­wy­mi szab­lo­na­mi, w któ­rych w miej­scu wła­ści­wej tre­ści znaj­du­ją się naz­wy pól w ta­be­lach z da­ny­mi. W miej­sce tych nazw pro­gram w cza­sie wy­świet­la­nia stro­ny wsta­wi wła­ści­we da­ne po­bra­ne z ba­zy da­nych.

Wi­do­ki przy­pi­su­jesz do tzw. wi­tryn. Każ­da wi­try­na po­za wi­do­kiem mo­że mieć przy­pi­sa­ne ele­men­ty ste­ru­ją­ce wy­świet­la­niem (np. spo­sób fil­tro­wa­nia, czy sor­to­wa­nia da­nych).

Wi­try­na z ko­lei jest ele­men­tem ma­kie­ty. Ma­kie­ta po­za wi­try­ną mo­że za­wie­rać na­głó­wek, stop­kę, me­nu, ba­ner oraz pa­ne­le po­moc­ni­cze (np. z rek­la­ma­mi), któ­re bu­du­jesz tak sa­mo jak wspo­mnia­ne wcześ­niej wi­try­ny.

Oczy­wi­ście za­war­tość na­głów­ka, stop­ki i me­nu ró­wnież sam de­fi­niu­jesz. Na­stęp­nie two­rzysz po­łą­cze­nia mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi po­zy­cja­mi w me­nu, a zde­fi­nio­wa­ny­mi ma­kie­ta­mi. W kon­sek­wen­cji – kie­dy wy­bie­rzesz po­żą­da­ną po­zy­cję z me­nu – pro­gram wy­świet­li przy­pi­sa­ną jej ma­kie­tę i wy­peł­ni ją przy­pi­sa­ny­mi do niej ele­men­ta­mi. Sa­mą treść na­to­miast – pro­gram po­bie­rze z ba­zy da­nych i wsta­wi w od­po­wie­dnie miej­sca zgo­dnie ze zde­fi­nio­wa­ny­mi wi­do­ka­mi.

Ca­łość mo­że pra­co­wać w do­wol­nej li­czbie ję­zy­ków (sam de­fi­niu­jesz ile i ja­kie ję­zy­ki bę­dą ob­słu­gi­wa­ne).

Sy­stem za­wie­ra mo­duł re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ków oraz mo­duł uwie­rzy­tel­nia­nia toż­sa­mo­ści. Mo­żesz ze­zwo­lić użyt­ko­wni­kom Two­je­go ser­wi­su na two­rze­nie tzw. kont, a tak­że przy­pi­sy­wać kon­tom róż­ne po­zio­my upra­wnień (mo­żesz np. nie­któ­rym użyt­ko­wni­kom na­dać pra­wa ad­mi­ni­stra­to­ra). W ten spo­sób mo­żesz np. prze­ka­zać część obo­wiąz­ków zwią­za­nych z ob­słu­gą stro­ny swo­im współ­pra­co­wni­kom.

Wszyst­kie da­ne skła­do­wa­ne w ba­zie da­nych mo­żesz eks­por­to­wać do pli­ku xml oraz po­no­wnie im­por­to­wać. Dzię­ki te­mu mo­żesz two­rzyć bez­pie­czne ko­pie swo­ich da­nych, a tak­że w łat­wy spo­sób prze­no­sić je na in­ny ser­wer.

Oczy­wi­ście ca­ła ni­niej­sza stro­na dzia­ła w opar­ciu o ten sy­stem. W dzia­le Przy­kła­dy mo­żesz zo­ba­czyć jak to dzia­ła.

Je­śli je­steś za­in­te­re­so­wa­ny wdro­że­niem sy­ste­mu – pisz śmia­ło do nas na ad­res office@3n.com.pl.