Port3n
E
123

UWAGA! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia działania niektórych funkcji witryny oraz w celu zliczania liczby odwiedzin. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies użyj odpowiednich opcji w swojej przeglądarce internetowej. Oto adresy stron, na których znajdziesz odpowiednie informacje dla najpopularniejszych przeglądarek: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Aktualnie Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookies dla tej witryny. Ten komunikat będzie wyświetlany, dopóki nie zaakceptujesz plików cookies dla tej witryny w swojej przeglądarce. Rozumiem, akceptuję pliki cookies!

Przykłady wykorzystania Portu 3n

Niniejsza strona jest wersją demon­stra­cyj­na Sy­ste­mu Za­rzą­dza­nia Tre­ścią Port 3N. Spo­sób pra­cy sy­ste­mu za­le­ży w du­żej mie­rze od usta­wień kon­fi­gu­ra­cyj­nych, któ­rych mno­gość unie­mo­żli­wia po­ka­za­nie wszy­stkich moż­li­wo­ści sy­ste­mu na jed­nej stro­nie. Tym nie­mniej przed­sta­wia­my tu dwa przy­kła­dy or­ga­ni­za­cji da­nych: w for­mie blo­ga, w któ­rym każ­dy dzień sym­bo­li­zo­wa­ny jest kar­tką z ka­len­da­rza oraz w for­mie listy aktu­al­no­ści.

Warto zwró­cić uwa­gę na fakt, że w każ­dym z przy­kła­dów ma­my wy­ko­rzy­sta­ny in­ny układ (layout) stro­ny. W in­nym miej­scu wy­stę­pu­je me­nu, w in­nym miej­scu re­kla­my (je­żeli są). Ta­ka sy­tu­acja jest mo­żli­wa dla­te­go, że każ­da stro­na (pod­stro­na) mo­że mieć przy­pi­sa­ny do­wol­ny (je­den z wcze­śniej zde­fi­nio­wa­nych) ukła­dów.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ty­mi przy­kła­da­mi.