Port3n
E
123

UWAGA! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia działania niektórych funkcji witryny oraz w celu zliczania liczby odwiedzin. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies użyj odpowiednich opcji w swojej przeglądarce internetowej. Oto adresy stron, na których znajdziesz odpowiednie informacje dla najpopularniejszych przeglądarek: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Aktualnie Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookies dla tej witryny. Ten komunikat będzie wyświetlany, dopóki nie zaakceptujesz plików cookies dla tej witryny w swojej przeglądarce. Rozumiem, akceptuję pliki cookies!

Polityka prywatności

  1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su System Zarzadzania Treścią Port 3n jest Ste­fan Naw­roc­ki, Polska, e-mail: office@3n.com.pl.
  2. Serwis dostępny jest pod adresem http://port.3n.com.pl.
  3. Ni­niej­sza wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cookies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, ję­zy­ka in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin.
  4. Mo­żesz ogra­ni­czyć lub cał­ko­wi­cie za­blo­ko­wać dzia­ła­nie pli­ków cook­ies przez uży­cie od­po­wie­dnich op­cji w swo­jej przeg­lą­dar­ce in­ter­ne­to­wej.
  5. Oto ad­re­sy stron, na któ­rych znaj­dziesz in­for­ma­cje na ten te­mat dla naj­po­pu­lar­niej­szych przeg­lą­da­rek: Ope­ra, Mo­zil­la Fi­re­fox, Mic­ro­soft In­ter­net Ex­plo­rer, Chro­me.
  6. Tu usu­niesz wszyst­kie pli­ki cook­ies zwią­za­ne z tą wi­try­ną.
  7. Pod­czas prze­glą­da­nia tej wi­try­ny nie są zbie­ra­ne i nie są gro­ma­dzo­ne ża­dne da­ne oso­bo­we. Prze­glą­da­nie ser­wi­su nie wy­ma­ga ani za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia.
  8. W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek py­tań lub wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści skon­tak­tuj się z ad­mi­ni­stra­to­rem ser­wi­su pod ad­re­sem e-mail: office@3n.com.pl.